Kwetsbare Ouderenzorg

Voor wie is het zorgprogramma kwetsbare ouderenzorg?
Steeds meer ouderen zijn tot op hoge leeftijd vitaal en sociaal actief. Maar
met de toename van de leeftijd kunnen problemen ontstaan. Kwetsbaarheid
bij ouderen kan gedefinieerd worden als een proces van het opeenstapelen
van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren
en het ontbreken van voldoende compenserende factoren.

Een kwart van de zelfstandig wonende ouderen is kwetsbaar.
Van de kwetsbare ouderen is circa 70% fysiek kwetsbaar en circa 60% psychisch of sociaal kwetsbaar.

Wat is het zorgprogramma kwetsbare ouderenzorg?
Bij dit zorgprogramma worden (potentieel) kwetsbare ouderen (veelal
75-plus) in de huisartsenpraktijk actief benaderd door de
praktijkondersteuner of een wijkverpleegkundige.

Samen met de oudere en evt. mantelzorger worden knelpunten op alle
belangrijke leefgebieden besproken. Uw wensen en behoeften vanuit een
brede blik op gezondheid en welzijn worden nadrukkelijk in kaart
gebracht. Vervolgens wordt in een overleg met meer zorgverlenende
disciplines besproken welke voorzieningen of adviezen de oudere zouden
kunnen helpen om de zelfredzaamheid te verbeteren of verslechtering te
voorkomen. Dit wordt met de oudere en eventueel mantelzorger besproken.

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?

  • Uw huisarts
  • De praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige van de huisarts
  • Specialist Ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genaamd)
  • Wijkverpleegkundige
  • Ouderenadviseur
  • Apotheek
  • Geriatrie fysiotherapeut
  • Maatschappelijk werk
  • sociaal team