Pilot positieve gezondheid

Samen met de Gemeente Berg en Dal zijn de opbouwwerkers van Forte Welzijn betrokken bij een pilot rondom welzijn op recept: positieve gezondheid. Huisartsenpraktijk Ottenhoff neemt deel aan deze pilot en is actief betrokken.

Met de pilot welzijn op recept wil men een methode implementeren gericht op positieve gezondheid waarmee op een andere manier wordt omgegaan met vragen van cliënten (patienten).

Dit project richt zich met name op het wel-zijn: leefstijl, zingeving, bewustwording en participatie. Nabij zijn en aanhaken op wat betekenisvol is.

Het project is een samenwerking tussen relevante partners binnen de gemeente. Dit is een uitgebreide groep van professioneel tot maatschappelijk middenveld. De partners kunnen verschillen per netwerk. De rol die de partners hebben kan ook verschillend zijn. Een grote rol is weggelegd voor huisartsen, en opbouwwerk.. Te noemen zijn :Huisartsen, GGD, Gemeente Berg en Dal, Sociale teams, Forte Welzijn, ZZG Zorggroep teams wijkverpleging en zorgtrajectbegeleiders, TVN zorgt teams wijkverpleging en WMO/JW begeleiders, Villa Hamer (intramurale zorg), andere paramedici zoals diëtiste en fysiotherapeuten, verenigingen, sportstimulering Berg en Dal.

Ouderenzorg

Het netwerk gaat de zorg verder uitwerken door in te zetten op positieve gezondheid en pro actieve zorg.

In een eerdere fase heeft het netwerk een multi disciplinair overleg opgericht en digitale communicatie verbeterd waarin de patient centraal staat. Visie van het netwerk is om pro
actieve zorg dichtbij te leveren, op kleine schaal, met de wens om passende
zorg te leveren op zowel fysiek als psychosociaal vlak met behulp van multi
disciplinaire samenwerking om zo crisisopnames te verminderen. Het betrekken
van de mantelzorger met toegankelijkheid en doelen van de patient voorop zijn
de kernwaarden van waaruit het netwerk werkt.

De komende 2 jaar wil het netwerk zich inhoudelijk verbeteren door vroegtijdige identificatie van kwetsbaarheid, en proactief (potentiële) medische, -zorg, -en welzijnsproblemen in kaart te brengen. Het netwerk wil via onderlinge samenwerking cyclisch en planmatig op zoek gaan naar passende oplossingen en zorgen voor coherente zorg aan kwetsbare oudere.

Aangesloten organisaties:

Huisartsenpraktijk Ottenhoff, ZZG Zorggroep, Buurtzorg, Voedings en Adviesburo
Claassen, ergotherapie Willems, Fysiotherapie Groesbeek, Sociaal Team Berg en Dal,
Logopedie Groesbeek, Apotheek Groesbeek, Fysiotherapie Boonstra en Mulder en
Welzijnsorganisatie Forte Welzijn. In deze vervolgfase sluiten ook zorgboerderij Oures, een mantelzorger en twee ouderen aan + de POH GGZ vanuit huisartsenpraktijk Ottenhoff.
Netwerktrekkers zijn Dennis Willems (ergotherapeut), Jasper Huberts (geriatrisch fysiotherapeut) en Wendy de Bruijn (praktijkondersteuner huisartsenpraktijk Ottenhoff). Wendy de Bruijn is de projectleider van het project.
Minke Nieuwboer, projectcoordinator van het Dementienet zal het project ondersteunen als actieonderzoeker, samen met haar collega Dorien Oostra en et project zal ondersteund worden door de Huisartsen zorggroep NEO uit onze regio.


‘wij leveren onze zorg graag verantwoord‘

Tevredenheidsonderzoek

Onder het kopje ‘Home‘ vindt u onder aan de pagina het onderwerp ‘tevredenheidsonderzoek‘.

U vind hier 4 verschillende vragenlijsten die u via een QR code kunt openen. Wanneer u met uw telefoon op camere stand richt op de QR code, komt u automatisch op de website van de NPA (NHG-praktijkaccreditering). De praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurkmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Al bijna 3500 praktijken hebben dit keurmerk.

Wanner een praktijk dit keurmerk eenmaal heeft, zal het iedere 3 jaar opnieuw een hercertificering moeten doen.

Het is de bedoeling dat Huisartsenpraktijk Ottenhoff in november dit jaar opnieuw zal accrediteren.